Permisjonsreglement

Opplæringsloven presiserer ordningen med permisjon fra den pliktige opplæringen.

Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 dager, det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og andre aktiviteter.

Formålet med Oslostandarden å redusere omfanget av fravær. Oslostandarden er forankret i opplæringsloven § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring, første, andre og femte ledd, og opplæringsloven § 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa.

Oslostandarden skal brukes av alle grunnskoler i Oslo kommune.

Lilleaker skole