Tre typer prøver

Kartleggingsprøver måler elevenes grunnleggende ferdigheter i et fag for å undersøke hvilke enkeltelever som har behov for ekstra oppfølging.
Nasjonale prøver måler elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Nasjonale prøver tester grunnleggende ferdigheter på tvers av fag.
Osloprøver er utformet spesielt for Osloskolen, etter mal fra nasjonale prøver. De er frivillige, bortsett fra prøvene i naturfag på 4. - og 7. trinn. Rektor ved skolen avgjør om de frivillige prøvene skal gjennomføres.