FAU

FAU-styret skoleåret 2017/2018 :

Leder: Merethe Hjelmeland- 95 04 63 24
Nestleder: Ingrid Stål  - 45910238
Sekretær:Hege Løkke Johansen  - 41 04 70 53
Kasserer: Irina Antonova - 40 04 82 67

Innkallinger til og referater fra FAU-møtene finnes inne på portalen. Foresatte finner frem ved å logge seg på via skolens hjemmeside og så velge infosiden "FAU og komiteer".
-----------------------

Instruks for klassekontakter og vedtekter for Foreldrerådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Lilleaker skole

 

Skrevet av: Marianne Talberg

Godkjent på årsmøtet: 04.06.2002
Revidert september 2015.

Instruks for klassekontakter

Klassekontaktene skal være med å arbeide for et godt klassemiljø og fremme samarbeidet mellom skole og hjem. Klassekontaktene skal være et bindeledd mellom foreldrene og klassens lærere, representere foreldrene i Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) og koordinere og delta i det arbeidet som utføres av FAU. 

Valg

Hver klasse skal velge to klassekontakter av og blant klassens foresatte, fortrinnsvis en gutteforeldre og en jenteforeldre. I tillegg skal det velges en Aktivitetsskole-kontakt i de klassene som har elever som går på aktivitetsskolen. Selve valget skal foregå på et foreldremøte, og det må tilstrebes at neste års klassekontakter velges på vårens foreldremøte. Klassekontaktene velges for en periode på ett år, med mulighet for et års forlengelse. To år er maksimal lengde en klassekontakt kan sitte. Hvis det ansees som hensiktsmessig, kan det velges en varaklassekontakt.

Kun en av klassekontaktene representerer klassen i FAU og har stemmerett i FAU. Den andre er vararepresentant i FAU for førstnevnte. Klassekontaktene avgjør selv hvem som er FAU-representant.

Oppgaver

 • Planlegge og gjennomføre foreldremøtene sammen med klassestyrer (påse at klassemiljøet blir diskutert på foreldremøtene)
 • Koordinere de aktiviteter som foreldremøtet bestemmer for å tilstrebe et godt klassemiljø (for eksempel turer, samlinger, treff for foresatte, navnelister foresatte, elev-foresattekvelder, osv.)
 • Være klassens representant på FAU-møtene (kun en av klassekontaktene har stemmerett)
 • Være ansvarlig for at klassen er representert i de komiteene og aktivitetene som FAU bestemmer
 • Ved behov være bindeledd mellom foreldre, klassens lærere og skolens ledelse.

Aktivitetsskolekontakten skal delta i samarbeidsutvalg (SU) for aktivitetsskolen.
som kalles inn av aktivitetsskole-leder. SU skal finne sted minimum to ganger i skoleåret.

Vedtekter for foreldrerådet

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte som har barn på Lilleaker skole. Foreldrerådet ledes av et styre (FAU-styret) som velges blant foreldre/foresatte på skolen. Valget foregår på årsmøte i Foreldrerådet.

Ordinært årsmøte i foreldrerådet avholdes ved skoleårets slutt. Innkalling til årsmøtet skal gjøres kjent minst to uker i forveien for skolens foreldre/foresatte, og alle har anledning til å delta på årsmøtet. Ekstraordinært møte i foreldrerådet avholdes hvis FAU-styret, driftstyreleder, rektor eller minst 1/3 av foreldrene/foresatte krever det.

Årsmøtet ledes av styrets leder.

Følgende saker behandles på ordinært årsmøte:

 • Godkjenning av styrets årsberetning og revidert regnskap
 • Godkjenning og endring av vedtekter for Foreldrerådet og Foreldrerådets Arbeidsutvalg.
 • Valg av nytt styre (halvparten av styret er på valg hvert år) og revisor
 • Innkomne saker

Innkalling til årsmøtet skal inneholde forslag til kandidater til nytt styre. Vedtak gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Det er ikke anledning til å gi forhåndsstemme eller fullmakt.

Gammelt FAU-styre sitter tom 31.07, nytt styre trer ikraft 1.08.

Vedtekter for Foreldrerådets arbeidsutvalg

Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) består av en representant fra hver av skolens klasser og ledes av et styre valgt på årsmøte i Foreldrerådet. Skolens ledelse har møterett og –plikt på FAU-møtene, men ikke stemmerett.

FAU's oppgave er å representere foreldrene på skolen, fremme deres innflytelse på barnas skolegang og bidra til et godt skole/hjem samarbeid. FAU skal ta opp spørsmål som angår og interesserer foreldrene. FAU skal uttale seg i saker fra driftstyret, rektor, skoleadministrasjonen og/eller bydelen. Det er FAUs oppgave å organisere aktiviteter som FAU bestemmer, som eksempelvis skolens trafikkomite, 17.mai arrangement, melkeordning, markedsdag, juletrefest, karneval, nyttårsdisco og juleball. FAU bør også ha en kontakt mot skolehagen og en kontakt mot fritidsklubben på Lilleaker.

Driftsstyrets foreldrerepresentanter skal velges av FAU blant foreldre/foresatte.

FAUs midler skal i første rekke komme barna direkte tilgode.

Ved arrangementer i regi av FAU skal eventuelt overskudd innbetales til og disponeres av FAU. Eventuelt underskudd dekkes av FAU.

Styret i FAU består av leder, nestleder, sekretær og kasserer. Styret konstituerer seg selv. Styrets medlemmer velges for to år av gangen, dog slik at kun to av styrets medlemmer er på valg om gangen.

FAU-styrets oppgaver

 • Planlegge, kalle inn og lede FAU-møtene
 • Skrive referat fra FAU-møter og gjøre referatene tilgjengelige for foresatte
 • Forvalte foreldrerådets økonomiske midler
 • Organisere og koordinere aktiviteter som FAU bestemmer
 • Være foreldrenes kontakt mot skolens ledelse
 • Planlegge og gjennomføre foreldrerådets årsmøte 

FAU-medlemmene fordeler seg på de nødvendige komiteer. Komiteene kan også, hvis hensiktsmessig, bemannes med andre foresatte utenom FAU. Komiteen velger selv sin leder. Lederen skal være medlem av FAU.