Permisjon fra skolen

Slik søker du om permisjon for ditt barn

  1. Fyll ut søknadskjemaet - det finner du HER
  2. Send søknaden til skolens postmottak postmottak@ude.oslo.kommune.no senest 2 uker før ønsket fri eller lever til kontaktlærer.
    Viktig! Skriv i emnefeltet "Lilleaker skole"

Svar på søknaden om permisjon er et enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet. En eventuell klage må være skriftlig begrunnet, og sendes skolen for videre saksgang.

Opplæringsloven presiserer ordningen med permisjon fra den pliktige opplæringen. Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. 
Formålet med Oslostandarden å redusere omfanget av fravær. Oslostandarden er forankret i opplæringsloven § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring, første, andre og femte ledd, og opplæringsloven § 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa.