Skolens historie

Før 1882 gikk barna fra Lysaker/Lilleaker på Tyskestranda skole. Den lå på Sjølyst, der hvor Coop Sjølyst  nå ligger. Etter hvert som industrien på Lilleaker ble utbygd og barnetallet økte, ble det behov for egen skole på Lilleaker.

I 1882 ble Lilleaker skole bygget, en toetasjes trebygning som lå der hvor Kiwi nå har sitt forretningsbygg. Skolen hadde tre klasserom og inneholdt også to lærerboliger. I Akers historie kan vi lese følgende om de problemer den første læreren sto overfor: «En del av Lilleakerungdommen likte ikke at det skulle bli skole på Lilleaker, og det fortelles at når det kom ansøkere for å se på skolen, ble de fordrevet med stenkast. Lærer ble ansatt likevel. Han flyttet dit med kone og ku. Større var familien ikke, han var ung og nygift. Men på få dager ble han skremt, for rett som det var suste stenene om ørene på ham når han var ute på veien. En mørk natt tok han kona i den ene hånden og kua i den andre, rystet støvet av sine føtter og kom aldri i sitt liv tilbake til Lilleaker. Etter det skulle det mannsmot til for å bli lærer på Lilleaker. Den som var så modig, het Johan Norderhaug. Han ble ved skolen helt til han gikk av for aldergrensen. - Men noen gode skoleforhold kan man ikke si det var ved Lilleaker skole i 1880-årene».

Den gamle skolebygningen på Lilleaker ble fort for liten. Den nye ble bygget i 1900. Den var både «hensiktsmessig og vakker» - i følge samtidige beskrivelser. Det viste seg imidlertid at nyskolen heller ikke var stor nok. Som nevnt tidligere, ble det bygget mange boliger i 1920-30 årene, og barnetallet økte. Gamleskolen måtte igjen tas i bruk og ble brukt sammen med nyskolen helt frem til 1939.

Nyskolen

I 1930-årene ble nyskolen påbygd og modernisert, og den sto ferdig i 1939. Skolen var nå, etter tiden og dømme, blitt en moderne og tidmessig skole med gymnastikksal, lesestue og ellers de nødvendige spesialrom. I alt var det 12 store klasserom. Men så kom krigen 9. april 1940, og skolen ble straks rekvirert av tyskere, som blant annet benyttet lokalene til oppbevaring av ammunisjon. Elevene måtte derfor benytte andre lokaler. De fikk gå et års tid på Bestum skole. Imidlertid trengte middel-skolen plassen på Bestum skole, og Lilleakerbarna måtte ta i bruk ulike forsamlingslokaler som losjen og begge bedehusene. 17. oktober 1944 eksploderte ammunisjonslageret i skolebygningen. Dette resulterte i at hele den nyeste delen av skolen ble ødelagt. Dette var et hardt slag både for lærere og elever som hadde sett frem til at krigen skulle ta slutt, slik at man fikk frigitt skolen og begynt på nytt. Arbeidet med skolen ble raskt satt i gang etter frigjøringen. I begynnelsen av 50-tallet fikk skolen egen matsal der «bessadamen» eller tilsynslæreren inspiserte bespisningen.

1979 sto Øraker Ungdomskole klar til å overta 7. klassetrinn, og endelig fikk alle klasser sitt eget klasserom her på skolen. Matsalen ble omgjort til festsal - godt egnet til fellessamlinger, teater og revyforestillinger. Den gamle vaktmesterboligen i skolegården ble i 1983 Lilleakers første fritidshjem.

Reform 97

Reform 97 ga virkelig støtet til nye omkalfatringer i 1997. Skolens gymsal er blitt lokaler for 1. klassene. Festsalen er blitt Aktivitetsskolens nye tilholdssted. Under store skolegård er det bygget ny gymsal. En gangbru knytter skolen sammen med trebygningen i skolegården. Dette er skolens bibliotek.
Et nybygg i flere etasjer ble reist. I nybygget er det personalrom, arbeidsrom for lærerne, kontorer for ledelsen og kontorpersonalet, vaktmester, sosiallærer og logoped. Ellers har vi en flott samlingssal bygget i amfi med sitteplass til alle elevene og lærerne.
I nederste plan ligger jente- og guttegarderober, samt egen lærergarderobe i forbindelse med skolens gymsal. Med Reform 97 fikk vi i tillegg til nybygg og oppussing et uteareal vesentlig større enn tidligere. Mange lekeapparater gir elevene mulighet for varierte aktiviteter. Et amfi bygget i store skolegård gir oss en fin mulighet til fellessamlinger i friluft.

Oppgraderinger

I 2016 fikk vi helt nytt lekeanlegg installert eplehagen og i 2017 ble det malt "bilveier", paradis og forskjellige lekeområder i skolegården. 

Sommeren 2017 fikk alle klasserommene en nødvendig oppgradering, og takket være en hyggelig gave fra skolen FAU fikk også alle klasserommene nye fine gardiner.

"Skolekjøkkenet" ble totalrehabiliteret og nyåpnet høsten 2017.
Vi har nå ett av de flotteste skolekjøkkene i Oslo!
Og sommern