Ordensregler

 1. Lilleaker skole er vår arbeidsplass. Alle har ansvar for å gjøre skolen så trivelig som mulig.
 2. Du har ansvar for å møte i tide, bidra til et godt læringsmiljø og ha skolesakene i orden. Gjør skolearbeidet til avtalt tid.
 3. Alle skal vise respekt for hverandre. Du må alltid ta hensyn til dem du er sammen med. Oppfør deg slik at du ikke skader deg selv eller andre. Du må rette deg etter beskjeder fra skolens ansatte. Det er ikke tillatt å ha med farlige gjenstander på skolen.
  Vold, mobbing og rasisme aksepteres ikke.
 4. I skoletiden kan du ikke gå utenfor skolens område uten å ha tillatelse fra skolen.
 5. Elever kan sykle til skolen når dette er avtalt med foresatte.
  • Vi anbefaler hjelm ved bruk av sykkel eller andre fremkomstmidler med hjul.
  • Sykler o.l. skal ikke brukes i skolegården og parkeres utenfor skolen på eget ansvar. De må ikke låses fast til skolens gjerder.
  • Skolen viser til Trygg trafikk sine anbefalinger der det bl.a. heter:
   Barn bør være 10-12 år gamle før de sykler alene i blandet trafikk. Det er først i  denne alderen de har forutsetninger for å kunne sykle i et vanskelig trafikkbildeDette innebærer at skolene ikke anbefaler sykling til og fra skolen    før elevene har nådd vårsemesteret på 5. trinn og bestått sykkelprøven.
 6. Alle har ansvar for å ta vare på skolebygningen, skolens område, inventar, bøker og utstyr. Derfor må du hjelpe til med å holde dette i god stand, og du må vise respekt for andres eiendeler. Unngå å ta med verdisaker på skolen.
 7. Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefon på skolen. Du må vise nettvett og følge skolens regler for bruk av datautstyr og digitalt utstyr.
 8. Godteri, brus, tyggegummi, potetgull og liknende skal du ikke ha med deg på skolen. Det er ikke lov å røyke eller bruke rusmidler.
 9. Du har plikt til å møte på skolen. Etter et fravær skal skolen ha skriftlig melding fra hjemmet om lengden av og grunnen til fraværet. Varer fraværet utover tre dager, skal skolen ha beskjed.


Skolens reaksjonsmåter:

Hvis elever mister bøker eller ødelegger noe på skolen, kan det kreves erstatning. Elever kan pålegges oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler.

Skolen kan utelukke elever fra undervisning ved brudd på ordensreglene.

Skolen kan benytte utvisning for enkelttimer eller resten av dagen som reaksjonsmåte ved særlig graverende tilfeller av brudd på ordensreglene. Eleven vil få anledning til å forklare seg. De foresatte underrettes om saken før utvisning finner sted, og gjøres kjent med klageadgang. Rektor samrår seg med elevens lærere før avgjørelse om utvisning fattes. Avgjørelsen skal begrunnes.

 

Vedtatt i driftsstyret 21. september 2015.

elever stilt opp