Driftsplan

Felles arrangementer for alle elevene på skolen

 • Sju fellessamlinger i samlingssalen i året. Ansvaret går på omgang på trinnene
 • Respektdag i september
 • Karneval en gang i året
 • Joggedag en gang i året
 • Matematikkens dag en gang i året

 

Arrangementer for alle (elever, lærere, foreldre og søsken)

 • Markedsdag med elevdans
 • Juledans, 7. trinn
 • Nyttårsdisco, 5. og 6. trinn
 • Karneval, 3. og 4. trinn
 • Juletrefest, 1. og 2. trinn

 

I undervisningen

 • Faste bibliotektimer på alle trinn
 • Lilleakerboken – "minnebok" fra alle årene på Lilleaker skole
 • Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk for 5. trinn
 • Statlige kartleggingsprøver i lesing og regning for 1., 2. og 3. trinn og i engelsk for 3. trinn
 • Osloprøver i lesing for 6. trinn, naturfag og IKT for 4. trinn og i IKT for 7. trinn
 • Overgangsprøver i lesing og regning for 4. og 7. trinn
 • Interne lese- og regnetestertester for noen klasser
 • Utvidet arbeidsplan, 6. og 7. trinn

 

Arbeid mot mobbing

 • Lærere tilgjengelige hele skoledagen
 • Vennskapsgrupper pålagt på 1. – 3. trinn, frivillig på 4. – 7. trinn
 • Tilhørighetsgrupper på alle trinn
 • Minst to klassemøter i måneden
 • Minst to sosiale samlinger i året hvor barn og foreldre er sammen er pålagt på 4. – 7. trinn, frivillig på 1. – 3. trinn
 • Fadderordning (6. trinn for 1. trinn og 7. trinn for 2. trinn)
 • Antimobberegler henger i alle rom
 • Olweus' spørreundersøkelse på 4. – 7. trinn og trivselsundersøkelse på 1. – 3. trinn en gang i året.

 

IKT

 • Alle trinn har faste timer på IKT-romme og har noen PC-er på klasserom og/eller grupperom.
 • 5.-7. trinn har egne datatraller
 • Avtale om bruk av Internett undertegnes av elever og foreldre
 • Aktiv, oppdatert hjemmeside

 

Ekskursjoner/uteskole

 • Turdager for 1. - 7. trinn, benyttes etter behov
 • Bruk av uteskoleområdet ved Lysakerelva
 • Skolen betaler seks turer med Rufuskort til hvert trinn hvert år

 

Andre instanser

 • Helsesøster på skolen til faste tider (tre/fire dager i uka)
 • Fysioterapeut kommer etter behov
 • Logoped tilgjengelig en dag i uka
 • Rådgiver fra PPT på skolen en dag i uka, kommer ellers etter behov

 

Andre tiltak for/med elevene

 • Basketballturnering, 6. og 7. trinn
 • Kanonballturnering, 2. – 5. trinn
 • Sykkelløp 5. – 7. trinn
 • Skolepatrulje for elever i 7. trinn, opplæring i 6. trinn
 • Førskoledag om våren

 

Samarbeid hjem - skole

 • Foreldremøte minst to ganger i året
 • Utviklingssamtaler minst to ganger i året med elever og foresatte
 • Jule- og sommeravslutninger
 • Foresatte kan gå inn på portalen for informasjon
 • En skole-hjem gruppe har utarbeidet rutiner for samarbeidet.

  

Samarbeid med Aktivitetsskolen

 • Jevnlige møter mellom baseledere og lærere
 • Ukentlige møter mellom skolens ledelse og Aktivitetsskolens ledelse

 

Samarbeid mellom personalet og ledelsen

 • "Den åpne dørs politikk"
 • Skriving av arbeidstidsavtale
 • Teamsamtale
 • Medarbeidersamtale
 • Avsatt tid til informasjon i fellestiden på onsdager
 • MBU-møter annenhver uke (medbestemmelsesavtalen)
 • AMU-møter annenhver uke (arbeidsmiljøgruppen)
Respekt4